- Vasárnap [2012.04.08 ]

S z e n t    B i b l i a

"Ne félj!":  2Kir 19,6

S z e n t    B i b l i a

"Én vagyok!":  Ez 36,11

 

így szólt hozzájuk Ézsaiás: Mondjátok meg uratoknak: Így szól az ÚR: Ne ijedj meg azoktól a beszédektÅ‘l, amelyeket hallottál, amelyekkel káromoltak engem az asszír királynak a szolgái.

 

Megszaporítom rajtatok az embereket és az állatokat, sokasodni és szaporodni fognak. Úgy telepítem le Å‘ket, mint hajdan, és több jót teszek veletek, mint azelÅ‘tt. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR.

 

És monda nékik Ésaiás: Ezt mondjátok a ti uratoknak: Ezt mondja az Úr: Ne félj a beszédektÅ‘l, a melyeket hallottál, a melyekkel szidalmaztak engem Assiria királyának szolgái.

 

És megsokasítom rajtatok az embereket és barmokat, hogy sokasodjanak és szaporodjanak, és lakatom Å‘ket rajtatok, mint régi idÅ‘tökben, és több jóval lészek hozzátok, mint elsÅ‘ napjaitokban, s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

 
 

És Izajás azt válaszolta nekik: „Jelentsétek uratoknak: Ezt mondja az Úr: Ne félj amiatt a beszéd miatt, amelyet hallottál, s amellyel Asszíria királyának szolgái káromoltak.

 

Megszaporítok rajtatok embert és állatot, hogy sokasodjanak és legyenek termékenyek. Lakottá teszlek benneteket, mint azelÅ‘tt voltatok, és jót teszek veletek, többet, mint azelÅ‘tt, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

 

"Hozzátok fordulok, megszaporítalak és megsokasítalak benneteket, és fenntartom szövetségemet veletek!" - A feltámadott és élÅ‘ ÚR keresztjén történt az új szövetségkötés, elfogadtad a magad számára is érvényesnek?

Vissza