B.

 Éves "NE FÉLJ!" vezérigék

 

Ne félj! Igetár (archívum)

Nap * Igehely * NE FÉLJ IGÉK AZ ARANYOS BIBLIÁBÓL                            

                         (Ez az 1590. évi Károli Biblia 6. javított kiadásának szövege 1685-ből)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

JANUÁR

01.    1Móz 15,1      EZeknek utánna szólla az UR az Abrámnak látás által, ezt mondván: Ne félj Abrám: En paisod vagyok tenéked, a’ te jutalmad felette igen bövséges.

02.    1Móz 20,11   Felele Abrahám: Mert igy gondolom vala: Bizony nintsen az Isteni félelem ez helyen; megölnek azért engemet az én feleségemért.

03.   1Móz 21,17    Meghallá pedig Isten a’ gyermeknek szavát, azért az Istennek Angyala szóllítván mennyböl a’ Hágárt, monda néki: Mi lelt téged Hágár? Ne félj, mert az Isten meghallotta a’ gyermeknek szavát a’ helyböl a’ hól vagyon.

04.   1Móz 26,24   Es megjelenék néki az UR azon éjtszaka, és monda: En vagyok az Abrahámnak a’ te Atyádnak Istene: Ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak tégedet, és megsokasitom a’ te magodat Abrahámért az én szolgámért.

05.   1Móz 28,17   Megrémüle annakokáért és monda: Melly rettenetes e’ hely; e’ hely nem egyéb hanem Istennek háza, és ez a’ mennyeknek kapuja.

06.   1Móz 32,8     Megfélemlék pedig Jákób és felett igen megháborodék; annakokáért a’ népe a’ melly ö véle vala, a’ juhokat, barmokat és a’ tevéket két seregbe szakasztá.

07.   1Móz 35,17   Es mikor a’ szülésben fájdalmat szenvedne, monda nékie a’ bába: Ne félj, mert mostis fiad lészen.

08.   1Móz 42,18   Monda pedig ö nékiek Jósef harmad napon: Ezt miveljétek, hogy éljetek: az Istent énis félem.

09.   1Móz 43,18   Es megfélemlének azok az emberek minekutánna bévitték vólna öket a’ Jósef házába, és mondának: A’ pénzért hozattattunk ide bé, melly elöször a’ mi sákainkba tétetett vólt, hogy ez okkal patvart találjon hozzánk, reánk támadjon, és minket rabokká tégyen, és a’ mi szamárinkat.

10.   1Móz 43,23   Es felele: Nem lészen semmi nyavalyátok, ne féljetek; a’ ti Istentek és a’ ti atyátoknak Istene adta néktek a’ pénzt a’ ti sákaitokba, a’ ti pénzetek az én kezemhez jött; Es kihozá ö hozzájok Simeont.

11.   1Móz 46,3      Es monda: En vagyok az erös Isten, a’ te atyádnak Istene: Ne félj Egyiptomba lemenni: mert nagy néppé tészlek ott tégedet.

12.   1Móz 50,19   Kiknek monda Jósef: Ne féljetek: avagy Isten gyanánt vagyoké én?

13.   1Móz 50,21   Mostan annakokáért ne féljetek: En táplálótok lészek, mind néktek, mind a’ ti gyermekiteknek. Ekképpé megvigasztalá öket, és szólla nékik az ö kedvek szerit.

14.   2Móz 1,17   De azok a’ bábák félék az Istent, és nem tselekedének úgy a’ mint parantsolta vala nékiek az Egyiptomnak Királya; hanem elvenen megtartják vala a’ gyermekeket.

15.   2Móz 9,30   De te felöled és a’ te szolgaid felöl, bizonnyal tudom, hogy ugyan nem féltek a Jehova Istenek szinétöl.

16.   

 

 Folyt. köv.!

 

 

 

 
 
 

 

 

 

B.

 Heti "Ne félj!" vezérige

 

Ne félj! Igetár (archívum)

 

 „A Seregek URának féltő szeretete viszi végbe ezt!”

 

Ézs 9,6b

 

 

B.

 Heti "Ne félj!" vezérige

 

Ne félj! Igetár (archívum)

 

 „A Seregek URát tartsátok szentnek, őt féljétek, tőle rettegjetek.” 

Ézs 8,13

 

B.
 Heti "Ne félj!" vezérige
 
 
„Magasztalják nagy és félelmes nevét, mert szent ő!”
Zsolt 99,3
 
 
 
B.
 Heti "Ne félj!" vezérige
 
 
„Nyomorult és beteg vagyok ifjúságom óta, rettegek tőled, tanácstalan vagyok.” 
Zsolt 88,16
 
    

B.

 Heti "Ne félj!" vezérige

 

Ne félj! Igetár (archívum)

 

 

„Senki sem tudott nekik (a zsidóknak) ellenállni, mert a tőlük való rettegés fogta el az egész lakosságot.”

 

 

Eszter 9,2b

 

 

B.

 Heti "Ne félj!" vezérige

 

Ne félj! Igetár (archívum)

 

„Az ország lakossága közül sokan zsidókká lettek, mert elfogta őket a zsidóktól való rettegés.”                                                                                                                   

Eszter 8,17b

B.

 Heti "Ne félj!" vezérige

 

Ne félj! Igetár (archívum)

 

"Az URat, a ti Isteneteket féljétek, és ő megment benneteket minden ellenségetek kezéből!"

2Kir 17,39