MINDENNAP EGYÜTT AZ ÚRRAL

Az új fordítású protestáns Biblia szerint, igék a hónap minden napjára, s az egész hónapra:

 

00* Ézs. 58,2* Ők mindennap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét; igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni.

 

01* 3Móz. 6,13* Ez Áronnak és fiainak az áldozata, amelyet akkor kell bemutatniuk az ÚRnak, amikor fölkenik őket: egytized véka finomliszt mint mindennapi ételáldozat, fele reggelre, fele estére.

02* 1Sám. 23,14* Dávid a pusztában sziklavárakban tartózkodott. Amikor Zíf pusztájában lakott a hegyen, Saul mindennap kereste, de Isten nem adta őt a kezébe.

03* 1Krón. 16,37 *Ott hagyta azért Dávid az ÚR szövetségládája előtt Ászáfot és testvéreit, hogy állandóan végezzék a szolgálatot a ládánál a mindennapi rend szerint.

04* 2Krón. 8,14* Megállapította apjának, Dávidnak a rendelkezése szerint a papok szolgálati beosztását és a léviták feladatát, hogy dicséretet énekeljenek, és végezzék szolgálatukat a papok mellett mindennap, annak a napnak az előírása szerint; meg a kapuőrség beosztását az egyes kapuknál, mert így szólt Dávidnak, Isten emberének a parancsa.

05* 2Krón. 30,21* Azután megtartották a Jeruzsálemben tartózkodó izráeliek a kovásztalan kenyerek ünnepét hét napon át nagy örömmel. A léviták és a papok mindennap dicsérték az URat, erős hangú hangszereken játszva az ÚR tiszteletére.

06* Zsolt. 7,12* Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki mindennap büntethet.

07* Zsolt. 38,13* Tőrt vetettek, akik életemre törnek, akik vesztemet akarják, arról beszélnek, hogyan ártsanak nekem, és csalárd terveken gondolkoznak mindennap.

08* Zsolt. 44,9* Istent dicsérjük mindennap, neved magasztaljuk örökké. (Szela.)

09* Zsolt. 71,8* Szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek mindennap.

10* Zsolt. 71,15* Igazságodról beszél a szám és szabadító tetteidről mindennap, bár nem tudom felsorolni őket.

11* Zsolt. 71,24* Nyelvem is mindennap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törtek.

12* Zsolt. 73,14* Mert csapások értek mindennap, fenyítések minden reggel.

13* Zsolt. 89,17* Nevednek örvendeznek mindennap, és igazságod fölmagasztalja őket.

14* Zsolt. 102,9* Mindennap gyaláznak ellenségeim, csúfolóim átkoznak engem.

15* Zsolt. 145,2* Mindennap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké.

16* Péld. 23,17* Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az URat féld mindennap.

17* Préd. 2,23* Hiszen mindennap fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta szívének?! Ez is hiábavalóság!

18* Ézs. 21,8* Majd felordított, mint az oroszlán: Uram, őrhelyemen állok mindennap, őrségen állok minden éjjel!

19* Ézs. 51,13* Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja?!

20* Ézs. 52,5* Most pedig mit tegyek - így szól az ÚR -, hiszen ingyen vitték el népemet?! Ujjonganak, akik uralkodnak rajta - így szól az ÚR -, és gyalázzák nevemet szüntelen, mindennap.

21* Ez. 45,23* Az ünnepnek mind a hét napján készíttessen hét hibátlan bikát és hét hibátlan kost égőáldozatul az ÚRnak, hét napon át mindennap; vétekáldozatul pedig naponként egy kecskebakot.

22* Dán. 1,5* A király elrendelte, hogy adjanak nekik mindennap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni három esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak.

23* Mt. 6,11* Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

24* Mt. 26,55* Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz: Úgy vonultatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok; mindennap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el.

25* Mk. 14,49* Veletek voltam mindennap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az Írásoknak azonban be kell teljesedniük.

26* Lk. 11,3* A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként.

27* ApCsel. 6,1* Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban.

28* ApCsel. 19,9 * Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, otthagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és mindennap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított.

29* 1Kor. 6,3* Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban!

30* 2Tim. 2,4* Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta.

31* Jak. 2,15* Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere.

Összeállította: G. A.