REFORMÁCIÓ 1517-2019 [2019.10.31 ]

REFORMÁCIÓ 1517–2019

 

Dr. Luther Márton írásaiból 1517-1529-ből (Forrás: Csak Krisztus légyen Mesterünk, 2017.)

 

Luther: „A bűn kezdete: elpártolás Istentől. Az Írás (Szentírás) főképpen a bűnre tekint. A bűn gyökerére és fő forrására a hitetlenségre. A hitetlenség vétke, hogy a testet külsőleg gonosz cselekedetekre serkenti.”

„Miután ugyanis az Atya Isten megteremtett és mindenféle jóval megáldott minket, eljött az Ördög és engedetlenségbe, halálba és mindenféle bajba sodort, úgyhogy örök kárhozatra (Istentől való elvetettség, szenvedés) ítélte életünk Isten haragja és átka alatt” (Róm 11,32; Ef 2,7-9).

 

Luther: „Íme az én Istenem nekem, méltatlan és elkárhozott embernek minden érdemem nélkül tiszta és ingyen könyörületből odaadta Krisztusban az igazság és üdvösség teljes gazdagságát, úgyhogy többé egyáltalában nincs szükségem semmi másra, csak HITRE, amely hiszi, hogy ez így van. Ez a HIT vált meg engem, téged bűn-től, haláltól és pokoltól. Kérd azért az Istent, hogy ruházzon fel téged a HIT-tel. Aki ezt nem hiszi, az Krisztus történetét úgy hallgatja, mint valami süket, nem ismeri még Krisztust, sem azt nem tudja, hogy mit használ, sem azt nem érti, hogy mit jelent a vele való közösség. Az igazi Krisztus Hit pedig páratlan kincs, mert magában hordozza a teljes üdvösséget és megőriz minden rossztól. Krisztus Jézus megváltó munkájával (szenvedése, halála, feltámadása) legyőzte az Ördögöt és utat nyitott vissza az Édenbe – örök életbe.”

 

Luther: „Szent Ágostont követem, aki a szentek összes könyvét figyelmen kívül hagyván, a Szentírás előtt kívánt meghajolni: a Krisztus Hit az egyedüli igazságosság Isten előtt. Szent Pál mondja, hogy HIT által legyen igaz, eleven és szent az életem. Én is csak a HIT-ből fakadó, igazi jó cselekedeteket akarom tanítani! Amikor megerősödött a szíved Krisztusban, szívből gyűlölöd a bűnt.”

 

Luther: „Csak az Istennek szolgáló Izráelnek válik javára Krisztus emberré létele. Ez az ő kedves népe, őértük lett emberré, hogy megváltsa az ördög, a bűn, halál és pokol hatalmából és igazságra, örök életre vezesse. Pál apostol azért mondja: Krisztus önmagát adta értünk, hogy megtisztítson minket a maga népévé.”

Pál apostolhoz az Úr Jézus így szól: „Kelj fel és állj lábaidra, hogy téged szolgává és bizonyságul rendeljelek, mert én messze küldelek a pogányok közé, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak (Ördögnek) hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek a Benne való HIT által” (ApCsel 22,21; 26,18).

 

Luther: „Ezért mondja Mária: „megemlékezett irgalmáról”. Nem azt mondja, hogy Isten érdemeinkre és méltó voltunkra gondolt. Nem azt mondja, hogy „rátekintett irgalmára”, hanem „megemlékezett irgalmáról” – mert azt már megígérte. Sokáig halogatta a beteljesedést, de amikor eljött, akkor nyilvánvalóvá lett, hogy nem felejtette el ígéretét, hanem szüntelenül a megvalósításra gondolt. Ebből fakad Mária dicsérete és magasztalása, és ezért kell, hogy dicsekvésünk és kérkedésünk elnémuljon. Mária sem szüzességével, sem alázatos voltával nem kérkedett, hanem egyedül Isten ráemelt tekintetével. A hangsúly ezért nem a „megalázottságon” van, hanem azon, hogy „rátekintett”. Nem az ő megalázott voltát, hanem Isten ráemelt tekintetét kell dicsérni.

 

Luther: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Atyától öröktől fogva született valóságos Isten és a szűz Máriától született valóságos ember – az én URAM, aki engem elveszett és megítélt embert, megváltott: minden bűntől, a haláltól és az ördög hatalmából megszabadított és magáévá tett. Nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az övé legyek, az ő országában, ő általa éljek s őt szolgáljam örök igazságban és boldogságban; mert ő feltámadott a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így igaz” (1Pt 1,18–23; 2Pt 1,4).

„Tudnunk kell, hogy Isten egyszülött Fiát küldte nekünk, hogy higgyünk Benne, hogy megszabaduljunk a bűn-től és Isten gyermekévé tegyen” (Jn 1,12).

 

Dr. Luther Márton: A keresztyén ember szabadsága

„Ki mérhetné fel a keresztyén ember gazdagságát és dicsőségét?”

„Mindene megvan és nem szenved hiányt semmiben. Úr a bűn a halál és a pokol felett Krisztusban, egyúttal mégis mindenek hasznos szolgája. De ez ma sajnos az egész világon ismeretlen. Nem is prédikálják, nem is keresik. Annyira, hogy egyáltalában magunk sem ismerjük nevünket, miért vagyunk keresztyének és miért neveztetünk keresztyéneknek.”

 

Cseri Kálmán református lelkész: Bibliai alapfogalmak c. könyvéből, 2005.

„Beszél a Biblia bűn-ről és beszél bűnök-ről. Bűn-nek nevezi a Biblia, hogy az ember Isten nélkül akar élni. Isten maga az ÉLET és minden élőnek életadója. A bűn Ádám és Éva hitetlenségével, engedetlenségével kezdődik, melyet mi emberek átörököltünk. Istentől elszakadva az ÉLET-től szakadtunk el. Ennek következménye lett a lelki és testi halál. Ezzel kiűzettünk az Édenből, az ördög gyermekei, a kárhozat fiai lettünk. Az isteni természet kárt szenvedett bennünk, s azért vétkezünk, mert bűn-össé lettünk. Ebből a lelki és testi halálból vált meg Krisztus Jézus szenvedésével, halálával és feltámadásával.”

 

Túróczy Zoltán evangélikus püspök igehirdetéséből, 1950. Íme az Isten Báránya! (Jn 1,29-30)

„Jézus sem szellemi lény tehát, hanem test. Bűntelensége tehát nem természetes állapot, hanem a test fölötti uralmának következménye. A pusztában azonban nemcsak teste kívánságaival kellett harcolnia, hanem a kísértővel is. Bűntelensége tehát a Sátán fölött aratott győzelmének is a következménye. Így bontakozik ki Jézus bűntelenségének erkölcsi nagysága, az, amit Zsid 4,15 így fejez ki: „Megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.” Nem lehet tehát Jézus bűntelenségét elintézni azzal, hogy „Könnyű volt neki, hiszen Isten Fia volt”. Neki sem volt könnyű. Ő is a bűnözés lehetőségével született erre a világra. Neki is meg kellett harcolnia a maga harcát. De győzött” (Zsid 5,7-9; Jn 17,15-21).

 

Nyíregyháza, 2017. október 31.                                                                                                  Összeállította: B. E.

Elérhető itt: https://garainyh.hu/cikk/mynewsadmin.inc.php?a=a&mnid=879&page=

Vissza