HOGYAN VISZONYULSZ AZ ELRAGADTATÁSHOZ? [2018.11.25 ]
HOGYAN VISZONYULSZ AZ ELRAGADTATÁSHOZ?
Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia. Máté Ev. 24,44
A tiszta bibliai ismeret tanítja a hívők el­ragadtatását, amely az Isten haragjának kiöntetése előtt megtörténik. Erre az el­ragadtatásra valamennyi okos szűz hivatalos. Aki itt a földön, mint világosság fé­nylik, azt a nagy Világosság, Jézus Krisz­tus, elragadja a Bárány menyegzőjére. Aki bűnben él, aki a világhoz igazodik, aki ölbe teszi kezeit, aki alszik, az itt ma­rad. Csak a munkálkodó éber, élő, világító, imádkozó és reménykedő csapat ragadtatik el. Ha vágyakozással tekintesz Jé­zus visszajövetele elé, akkor te is az elragadottak között leszel. Isten gyermekei örülnek Megváltójuk visszajövetelének, és azon fáradoznak, hogy tiszta szeplőtlen életet éljenek, s ez által Meg­váltójuknak tiszteletet szerezzenek. Az elragadtatás lefolyása a következő lesz. Jézus maga az égből a felhőkig el­jön. Az elaludt szentek felkelnek és az élő s vigyázó hívőkkel együtt eléje vo­nulnak. Ennek következtében a kölcsönös találkozás a felhőkben lesz. Az elragadottak teste az elragadtatás pillanatában elváltozik, és pedig Jézus Krisztus megdicsőült testének képévé. Az elragadtatás a világ számára láthatatlan, mint ahogyan számára Jézus Krisztus mennybemenetele is láthatatlan volt . Az elragadtatásról a következő bibliai he­lyek adhatnak néked felvilágosítást : 1. Thess. 4,13-18; 1. Kor. 15,51-52 ; Fil. 3,20-21; 2. Kor. 5,1-10; Zsid.9,28 Luk.21,28,36; Luk. 17,34-35; Jel.3,10 1 . Thess. 1,10. Az elragadtatás után lesz a mennyben a Bárány menyegzője. "Boldog, akinek része van benne!" mondja az Írás. A földön ugyanebben az időben az Antikrisztus és a Hamis Próféta uralkodik. Az Antikrisztusban az Ördög ölt testet, mint ahogyan Krisztusban Isten volt. A földön jajgatás és siránkozás lesz, a mennyben ujjongás és örvendezés. Az eléggé világos, hogy az elragadtatás pillanatában a Megváltottak Vádolója le­vettetik, mert most Isten trónja előtt ma­ga a menyasszony jelenik meg, s az Ördögnek onnan menekülnie kell. Tehát, az Ördög megy lefelé az istentelen és bu­kott emberiséghez , hogy vérnászát ünnepelje vele, a gyülekezet, pedig megy fölfelé, hogy Jézussal, az ő vőlegényével megtartsa a nagy vacsorát. Néhány bib­liai hely világosságot adhat neked erről: Jel. 12,10-12;19; 2. Thess.2,8-8; stb. Az Antikrisztus uralmának Jézus Krisz­tusnak az egész világ számára való meg­jelenése vet gyors véget. A bibliai helyek ehhez: Jel. 1,7; 1 9,11-21 ; 2.Thess. 2,7-12; Luk. 21 ,27 stb. Témánk azonban így hangzik: " Hogyan viszonyulsz az elragadtatáshoz? "Már bizonyos ismeretet nyertél erről a dicső igazságról. Most az a kérdés, hogy lé­lekben belül, milyen állást foglalsz el. Minden ismereted mellett lehetsz még mindig egy szépen szóló csengő, ingadozó nádszál, bolond szűz vagy lusta szolga. Tudsz-e igent mondani a következő kér­désekre? Vigasztalod-e magadat a vi­gasztalás igéivel, amikor szükségben vagy, amikor vad vihar hullámai zúgnak körülötted, kis hajódat szétzúzással fenyegetve? 1. Thess. 4,1 8. Felemeled-e fejedet és örülsz-e ujjongással a köze­ledő váltságnak, bár körülötted köröskö­rül minden tombol, reszket és eleped azoknak a dolgoknak a várásától, ame­lyeknek még meg kell jönniük? Luk. 21,26-28. Dicsekedsz-e a jövendő dicső­ség reménységével? Rom. 5,2. Vagy: várod-e Jézus Krisztus megjelenését? 2. Tim. 4,8. Készülsz-e örvendező remegéssel a mennyei otthonba, melyet Jé­zus maga készít neked, hogy ott légy te is, ahol Jézus van, az ő dicsőségében? Jan. 14,1-3; 17,24. Hálát adsz-e Istennek, hogy te itt vándor és idegen vagy és nincsen itt maradandó városod? Zsid. 13,14. Vigyázol-e és imádkozol-e min­denkor, hogy minden veszedelemtől meg­menekülj és megállhass az Embernek Fia előtt? Luk. 21 ,36. Ég-e a lámpád s a derekad körül van-e övezve? Luk. 12, 35-36. Kiáltasz-e tele sóvárgással : Jövel Uram Jézus!? Jel. 22,17-20; 1.Kor. 16,22. Leszállt—e reád az estvéli eső, melyet Jézus visszajövetele előtt kell megkapnod, mint ahogy az első hi­vők megnyerték a reggeli esőt? Jakab 5,7-8. Vagy nálad emígy áll a helyzet: Te még nem ismered ezt a dicső igazságot és reménységet, mellyel az Isten a Lélekkel betöltött gyermekeit élteti. Tit. 2,13 . Megkeseredve állsz ott a bajok idején, tekinteted a földre szegezve, mint a vi­lág, amelynek nincsen reménysége. 1.Thess. 4,13. Isten szőlőskertjében leállt a munka, a talentumot elásva, vagy kendőbe rejtve őrzöd, annak ellenére, hogy a Mester világosan megparancsolta, hogy visszatértéig munkálkodni kell. Má­té 25,25. Luk. 19,20,13. A Máté 24, 44-51-ben szereplő gonosz szolgához vagy hasonlatos. Jézus vissza jöveteléről meg­feledkeztél, nem hiszel már benne. Luk. 18,8. A Szentlelket megszomorítottad világias életeddel. Ef.4,30. Lámpád kialudt, mert elaludtál . Máté 25,1-13. Az intő jelekre, melyek az Isten háza és a világ feletti kö­zeli isteni Ítéletét hirdetik, nem figyelsz, mint ahogyan Noé kortársai sem figyeltek azokra. 1.Pét.4,17. Máté 24,37. Isten gyermekének nevezed magad és jegyese vagy az Antikrisztus uralmának, a jajga­tásnak és a fogak csikorgatásának, sőt a külső sötétségnek, mert életed, viselkedé­sed, lanyhaságod, lustaságod, jóllakott­ságod és úgy vélt lelki gazdagságod elitének. Hogyan viszonyulsz az elragadtatáshoz szeretett atyámfia? Éppúgy, aho­gyan Jézushoz viszonyulsz. De gondold csak meg: Jézus szeret téged! Életét adta érted. Az Atyánál Ő a képviselőd. Jósága megtérésre kell, hogy indítson. Ne maradj vissza Isten haragjára. Ne az Ördög vettessen le hozzád, hanem, téged ragadjon el az Úr! A Bárány menyegzői asztalánál van a helyed. Jöjj hát vissza Jézushoz. Ő azonnal elfogad. Hi­szen a hét gyülekezetből ötöt megtérésre hív fel. Te sem akarsz megtérni? Gondold meg, milyen magasról estél le! Egyáltalán nem veszed ezt észre? Jézus meg akarja nyit­ni a szemedet. Ő a szíved ajtaja előtt áll most, engedd be Őt! Olvasd el a Jelené­sek. 2. és 3. fejezetéből a gyülekezetek­hez írt leveleket és vizsgáld meg magad Isten előtt! Nem vagy te is egy, az efézus, a szmirna, a laodicea, vagy a thyatirabeliek közül? Engedd, hogy Krisztus megvilágosítson. Tisztogasd meg magad tekintettel az visszajövetelére. 1 .Ján.3,1-3; 1. Thess. 3,13; 5,23. Jézus azt akarja, hogy az Ő jegyese szép tiszta szűz legyen. 2. Kor. 11,2-3. Égj Érette, légy telve a Szentlélek olajával, s ments neki lelke­ket még az utolsó órában is. Áldjon meg az Isten téged örömmel és ujjongással, ör­vendezéssel és vigadozással, magasztalással és hálaadással, nyitott lelki sze­mekkel és örökkévaló mennyei erővel s szeretettel, hogy boldogan siethess a fényes hajnalcsillag, üdvösséged hírnöke elé! Ne az Antikrisztusra, hanem Jézusra várj, Megváltódra, aki haza akar vinni ! Halleluja! Ámen,
Uram Jézus, én rád várok. Benned ékes életem. Ha elragadsz majd engemet Mily öröm lesz ez nekem. Dicsőség néked, ó Bárány ! Felhők közt találkozunk A szentekkel néked örök Dicsérettel áldozunk. Hallaluja! Mi boldog lesz A győztes nép örökkön. Az ujjongást már is hallom! Bizony Jézus visszajön ! G.K.
Forrás: http://www.jonas.magveto.sk/menu-bal/gondolkodo/Mi_tortent.htm
Vissza