Az egyházi esztendõ a végéhez közeledik... [2013.11.15 ]

Néhány léleképítő olvasnivaló ajánlat:

http://www.evangelikus.hu/cikk/hol-t%C3%B6lt%C3%B6d-az-%C3%B6r%C3%B6kk%C3%A9val%C3%B3s%C3%A1got-%E2%80%93-t%C3%BAr%C3%B3czy-zolt%C3%A1n-p%C3%BCsp%C3%B6k-m%C3%A1ig-hangz%C3%B3-igehirdet%C3%A9se

http://www.refpasaret.hu/pasaret/pred.php?id=2122

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=joli60&pid=15779&blog_cim=Hol%20t%F6lt%F6d%20az%20%F6r%F6kk%E9val%F3s%E1got?

 https://garainyh.hu/garainyh/6/6-1.html

Füle Lajos:

Menedékem

 

Múló időm, Uram, Teremtőm,
forgács csak az időtelenből,
a véges út, a földi pálya
a teremtés hasadt szilánkja.

Hogy is lehet, hogy e szilánkot
jelenléteddel így megáldod,
s a halandó emberi lelket
hatalmaddal újjáteremted?

Köszönöm, hogy hinni, remélni
én is idejöhettem élni,
s földi időm, ha itt letelne,
kaput nyitsz az időtelenbe.

Mert a múlás csalóka látszat,
mert hatalma nincs a halálnak
azon, akit Krisztusa éltet…
Menedékem – az örök élet.

 

Forrás: http://www.refvasvari.hu/wp-content/uploads/reformatus-elet/reformatuselet_2011_szeptember.pdf    

(12. oldal)

 

Az örökkévalóság elkezdődött! Tudnod kell, hogy te kivel és hol töltöd azt el! Tudhatod! 

 

Dr. Joó Sándor Mi van a halál után?


Erre a mindnyájunkat létünkben érintő kér­désre röviden így lehetne a Szentírás tanítása alapján válaszolnunk: a meghalás pillanatában a testtől elváló lélek sorsa véglegesen eldől vagy jobbra vagy balra, folytatja létét vagy az örök üdvösségben vagy az örök kárhozatban; a test pedig visszatér a földbe, melyből vétetett. Az utolsó napon, Krisztus dicsőséges megjelené­sekor feltámad a test a halálból, és a már üd­vözült vagy elkárhozott lélekkel újra egyesül, s így az újra test és lélekből álló embernek a már meghalástól kezdve végérvényesen eldőlt üdvözült vagy elkárhozott állapota teljessé válik. Ezt a rövid összefoglalást részletezzük most a továbbiak folyamán.

Micsoda a halál?

Előbb ezt a kérdést kell tisztáznunk, mielőtt a halál mögé akarunk tekinteni. Minden félreértés elkerülése végett azt je­gyezzük meg először, hogy a halál alatt ez alkalommal nemcsak a testi meghalást értjük, hanem sokkal többet annál, valamint az élet szóval sem a puszta létezést jelöljük, hanem sokkal többet annál. A Szentírás az élet szóval jelöli a földi életet is, általánosabb azonban e szó teológiai jelentése, amely az örök életre utal. Krisztus az élet, s az embernek akkor van éle­te, ha hite által Krisztusban és Krisztus által él. Az embernek tehát az élet nem születése által sajátja, hanem újjászületés és megtérés által adatik (Jn 1,4; 6,53; 10,28; 1Jn 5,11-12 stb.). A halál szó is jelenti a fizikai meghalást, az elmúlást is, de teológiailag a halál nem a lét ellentéte, hanem az életé. A halál nem egyenlő a nemlét állapotával, tehát az emberi lét meg­semmisülésével, hanem a halál az élet, az örök élet hiányát fejezi ki. Isten azt mondta az első emberpárnak a Paradicsomban, hogy amely na­pon áthágják az Ő törvényét, halálnak halálá­val halnak meg. Ádám és Éva Isten parancsá­nak megszegése után nem szűntek meg létez­ni, egyelőre testileg sem haltak meg, hanem új állapotba és viszonyba kerültek: megrom­lott az Istenhez való viszonyuk, és ez a meg­romlott élet, ez a bűnnel megfertőzött élet: ez a halál. A halál tehát az Élettől, az Istentől elszakadt lét. Ezért mondja a Szentírás a bűnös­ről, hogy "élvén megholt" és hogy "az a ne­ved, hogy élsz és halott vagy" (lTim 5,6; Jel 3,1). Ilyen értelemben a halál tulajdonképpen nem is egyéb, mint maga a kárhozat, ami az ember számára már a születéssel kezdődik, s a testi meghalással végérvényessé és örökké­valóvá válik, hacsak közbeni újjá nem születik az ember.

A Szentírás szerint tehát a halál oka az is­teni törvény megszegése, maga a bűn és az Isten ítélete, aki a bűnt halállal bünteti. Re­formátus káténk szerint is: "Isten igazsága azt kívánja, hogy az Istennek felséges dicső­sége ellen elkövetett bűnt a legnagyobb, azaz örökké tartó testi-lelki büntetés kövesse." A halál azt jelenti, hogy testestől-lelkestől Is­ten büntető ítélete alatt van az ember. A ha­lál tehát az embernek - nem a testnek, nem is csak a léleknek, hanem a testből és lélekből álló emberi személynek a halála: kárhozat­ban való léte. Éppen ebben nyilatkozik meg bűnt büntető, ítélet jellege, halálosan komoly- valósága.

Ne úgy képzeljük el emberi életünket, mint egy nagy szobát, amelyből két ajtó nyílik: egyik az örök életre, másik az örök kárhozatra. Nem így van! Ha a hasonlatnál akarunk maradni: olyan nagy szobát képzeljünk el, amelyikből nem nyílik ajtó, amelyik minden oldalról a halál emberi erővel áttörhetetlen valóságával van körülhatá­rolva. Az emberi élet a paradicsomi tragédia óta mindenestől, testestő1-lelkestől halálra szánt, a halál börtönébe zárt élet, amiből semmiféle em­beri erőfeszítéssel nincs menekülés.

Ámde Isten az első karácsonykor Jézus földi személyében beleplántálta a halálnak ebbe az emberi világába az Élet csíráját, amely felnőtt, mint "vesszőszál", s a halálból való feltámadásával áttörte egy ponton az emberi létün­ket körülzáró halálbörtön falát. Ezen a résen át, de csak ezen az egyetlen résen átnyílt meg az út a halál világából az élet világába. Ezt je­lenti ez az Ige: "Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük Lőn azoknak, akik elaludtak" (lKor 15,20). Az tehát, hogy a ha­lálon túl mégis van számunkra egy új élet: csak azért lehetséges, mert Jézus feltámadott, csak az által lehetséges, hogy Krisztus legyőzte a halált, és csak azok számára lehetséges, akik a Krisztusba, az első zsengébe hit és újjászüle­tés által beoltattak! Nem igaz tehát az, hogy a testi meghalás egyszerűen csak: a lélek átrin­gása az örök életbe, mert a Krisztus nélkül, a hit által Krisztushoz tartozás nélkül a megha­lás éppen: átringás a már korábban elkezdő­dött kárhozat teljességébe. A halállal szemben a keresztyén igazság az, hogy az igazi komoly embernek Krisztus nélkül vissza kell borzadnia, és el kell rémülnie tőle. Hit által értjük csak meg, hogy a halálból való kimentés, a halot­tak feltámasztása már megkezdődött a Jézus Krisztusban. Ezért reméljük, hogy folytatódik majd bennünk is. A Krisztusban hívő ember­nek is még a testi meghalást megelőzően meg kell halnia a bűn számára, újjá kell születnie Krisztusban a Szent Lélek által, még e földi élet folyamán meg kell hogy kezdődjék benne a bűn halálából való feltámadás folyamata a Krisztus halált legyőző ereje által, és akkor, de csakis akkor érvényes reá Krisztus nagy ígére­te, hogy "soha meg nem hal" és hogy "nem lát halált", mert "ha meghal is" (fizikailag), akkor is "él" (Jn 11,25-26). És hogy mégis valóság marad számára a testi meghalás, ez csak azt jelenti, hogy a Krisztus feltámadása által meg­nyílt új életben való részesedése nem fejeződik be itt a földön, hanem csak elkezdődik, mégpe­dig elkezdődik a lelke számára, s folytatódik és teljessé válik majd a teste számára is.

Mindebből következik, hogy a lélek halhatatlansága kérdésére is egészen más feleletet ad a Szent­írás, mint ami az általános köztudatban él. Az általános közgondolkodás szerint lelkünk, mint emberi természetünk nemesebbik része fölött nem úr a halál, lelkünk más valami, mint a testünk: nem bomlik úgy föl, nem enyészik úgy el, mint a test, nem romlandó valami, nem lehet kivégezni, agyonütni, tehát a lélek hal­hatatlan. Vigyázzunk azonban, mert bármeny­nyire igaz is, hogy a lélek mineműségéből kö­vetkezően más valami, mint a test, és öntuda­tos létezése megmarad a testi meghalást kö­vetően is: ez még nem jelenti a lélek bibliai értelemben vett halhatatlanságát. Pillanatig sem kétséges ugyanis, hogy a Lélek a testi meg­halás bekövetkezése után is tovább létezik, de éppen az a nagy kérdés, hogy hol,  mert a Lélek halál utáni létezése kétféle lehet: üdvözült vagy kárhozatban való létezés, tehát éppen: élet vagy haláli A halhatatlanság szónak te­hát csak akkor van értelme, ha az a kárhozat halálából való megszabadulást, az örök üdvö­zült életbe való felemelkedést jelenti. Erre pe­dig a lélek önmagától, a maga erejéből bár­mennyire különbözik is minden más egyéb földi valóságtól: képtelen! 

Éppen a Krisztus fel­támadása teszi nagyon is kérdésessé az embe­ri Lélek természetből folyó halhatatlanságát. Mi szükség lett volna ugyanis a Krisztus fel­támadására, vagyis a kárhozat halálából új élet teremtésére, ha volna az emberi életnek olyan része, akár anyagi, akár anyagtalan valamije, amelyik önmaga erejéből is ki tudja kerülni a halál Ha a halál a bűn zsoldja, Isten büntető ítélete, hogyan válthatná ki a lélek magát aló­la? Krisztus feltámadása a halál törvényének egyetemes uralmáról és érvényéről tesz bizo­nyosságot, vagyis azt hirdeti, hogy éppen nem halhatatlan az ember, hanem mindenestől, tes­tileg-lelkileg a halál uralma alatt áll. Éppen azért kellett Krisztusnak feltámadnia a halál­ból, mert az emberi léleknek semmi olyan ké­pessége és tulajdonsága nincsen, ami őt a ha­lálból a halhatatlanságba átemelhetné. Hogy mégis van reményünk a halál után, hogy mégis van lehetősége a léleknek a halhatatlanságra, az nem a lélek mineműségéből (vagy bármifé­le okkultista, spiritiszta spekulációból) követ­kezik, hanem egyedül abból a páratlan csodá­ból, hogy Krisztus feltámadott, és zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak! A lélek nem maga az élet; egyedül Isten az, aki maga az Élet, és aki­ről mondja a Szentírás, hogy övé egyedül a hal­hatatlanság (lTim 6,16). Nem a lélek halhatat­lan, hanem a Krisztusba oltott lélek halhatat­lan. Nem magától halhatatlan a lélek, hanem a Krisztusban való hit által. Nem a Lélek a zá­loga, az örök életnek, hanem Jézus Krisztus, az O feltámadása jelenti a lélek számára is a mennyei kapu megnyílását. (Nem: "Es gibt ewiges Leben", hanem: "Er gibt ewiges Le­ben!") Tehát nemcsak úgy általában van örök élet a lélek számára sem, hanem a Krisztusért és a Krisztus által van örök élet. Krisztus fel­támadott! Ez az egyetlen reménysége, ígérete és záloga a léleknek a halhatatlanság felől!

Krisztus feltámadásának a csodája jogosít fel testünk feltámadásának a boldog hívésére is. Amikor testről beszélünk, nem azt a 40-60-80 kilónyi hús-vér-izom-cson­tot értjük rajta, ami pillanatnyilag a test anya­gát alkotja. Maga az anyag még nem test, csak a lélekkel megtöltött, meglelkesített anyag, és ugyanígy a szellemet sem tekinthetjük min­den további nélkül léleknek, hanem csak egy bizonyos testben megjelenő, testhez kötött szellemnek. A testünk éppen úgy hozzátarto­zik az énünkhöz, mint a lelkünk. Testem és lelkem együtt alkotják az egyéniségemet. Eb­ből nyilvánvaló az, hogy a testem nem börtö­ne a lelkemnek, amelyből a halál végre meg­szabadítja a szegény bezárt lelket, hanem sok­kal inkább a személyes életem fejeződik ki lát­ható, hallható és tapintható Formában a tes­temben. A lelki szépség testileg is megnyilvá­nul, a Jézus iránti engedelmesség a tekintet­ben, az arcvonásokban stb. is kifejezésre jut. A test lényege tehát az, hogy a lélek "alakja", az emberi személy megjelenése, tehát több és más valami, mint a testet pillanatnyilag alko­tó anyaghalmaz. Amikor tehát a feltámadás­ban testről beszélünk, nem a test anyagát ért­jük rajta - "hús és vér nem örökölheti Isten­nek országát" -, hanem a testet, mint a lélek formáját, orgánumát, amelyben minden vál­tozás ellenére is az ember egyénisége jut ki­fejezésre. A Szentírás nem azt mondja, hogy ugyanaz az anyag támad föl, amely eltemet­tetett, hanem azt, hogy a test támad fel. Tes­tünk anyagrészecskéi eggyé válnak a talajjal s később, mint más emberi testek anyagrészei szerteszét kerülnek a világban. Testünk anya­ga azonban még földi életünk idején is szaka­datlanul változik. Átlag hét évenként minden anyagrészecske kicserélődik a testben, és mégis mindig ugyanaz marad a testünk. Vagyis tes­tünk anyagának a megváltozása nem jelenti testünk lényegének a megváltozását. Ha egy épületből a köveket mind egyenként elszednénk, és mindet egy másikkal cserélnénk ki: maga az épület mégis megmaradna változatlanul, alakja, stílusa, rendeltetése ugyanaz maradna, pedig minden téglát másikkal cserél­tünk ki benne. Ez csak kép, amivel most csak azt akarjuk kifejezni, hogy egy test lényegékez nem tartozik hozzá egy bizonyos anyag, s így megértjük azt is, hogy testünk feltámadását nem befolyásolja az, hogy annak anyagrészecskéi már másfelé keringenek. A lényeg tehát az, hogy ugyanannak a személynek a teste támad fel, de nem ugyanaz az anyag, amely eltemettetett.

Az eltemetett és feltámadott test úgy kü­lönbözik egymástól és úgy egyezik egymással, mint a földbe vetett gabonamag és a belőle ki­kelt kalász: lényegileg ugyanaz, minőségileg más. A "romlandóságban, gyalázatosságban, erőtelenségben" eltemetett "érzéki" testből tá­mad föl "romolhatatlanságban, dicsőségben és erőben" a "lelki test". A föltámadott testtel az ember többé nem az időben, nem e világban, hanem az örökkévalóságban él majd, ezért kell a testnek, mely most az időben való életre van berendezve, olyan változáson átmennie, hogy élhessen az örökkévalóságban. Olyan test lesz ez, amely mentes minden gyarlóságtól és mu­landóságtól, amelyik nem ismeri többé a földi élet természetes szükségleteit, amelyik rövi­den: hasonló a feltámadott Krisztus dicsősé­ges testéhez. De mégis nem egy másik, hanem ugyanaz a test, amely romlandóságban temettetett el, támad föl romolhatatlanságban. Tehát a testi feltámadás éppen azt jelenti, hogy Isten a halálon át is megőrzi az ember egyéni­ségét, megkülönböztethető és felismerhető formát viselő személyiségét, a feltámadott em­bernek a volt földi emberrel való személyazo­nosságát. Tehát odaát is megismerjük egymást, nem hiába reménykedünk a viszontlátás örömé­ben!

Hogy miként történik a halott test feltá­masztása, nem mondja el a Szentírás, ez min­denestől az Isten dolga: "Az Isten pedig testet ád annak, amint akarta." Isten műhelytitkai­ról ne akarjuk, mert úgyse lehet a fátylat fellebbenteni! Isten mindenható, és ha a semmi­ből egy világot tudott teremteni s a föld porá­ból embert: még inkább megteheti, hogy el­porladt, krematóriumban hamuvá égetett s a világ minden tájára szétszóródott tetemeink­ből új, dicsőséges testet támasszon föl! A min­denható Isten már adott egy megnyugtató zá­logot testi feltámadásunk bizonyosságára néz­ve: a Krisztus feltámadását. Ő zsengéjük azok­nak, akik elaludtak. Vagyis az Ő feltámadása nem önmagában is befejezett egész, hanem csak kezdete a feltámadási folyamatnak: uta­lás arra, hogy Vele és Benne már elkezdődött a halál legyőzése a feltámadás által, ami így foly­tatódik majd mindazokban, akik Őbenne alud­tak eI. A testi feltámadással fejeződik be és tel­jesedik ki Jézusnak az emberért vállalt és el­végzett egész megváltói műve! A feltámadás­ban helyreáll az ideiglenesen megszűnt kap­csolat a test és lélek között, s így azután min­den ember, mint ember, testi-lelki valóság, foly­tatja létét az Isten ítélete szerint néki osztály­részül juttatott állapotban.
Ezzel tulajdonképpen meg is adtuk röviden a választ arra a kérdésre, hogy mi van a halál után. De most hátra van még egy kérdés:

 Mi lesz veled a te halálod után?

Tudod azt, hogy nincs a világon ennél élet­bevágóbb kérdés számodra?! Ennek a meg­nyugtató megoldása az az egy szükséges dolog, amiről Jézus beszélt. Akkor érted meg, mennyi­re igaza van ebben Jézusnak, amikor valami nagy veszedelemben lényegtelenné válik szá­modra minden addig szükségesnek tartott föl­di holmi, kilátástalannak látszik még a puszta életed megmentése is, és ott állsz közvetlenül az elkerülhetetlen halál valósága előtt!
Én is akkor értettem meg, mennyire ez az egyetlen szükséges dolog, amikor a közelmúlt­ban egy lelkésztársammal együtt egy sötét pin­cében, fegyveres őrizet alatt étlen-szomjan ku­porogtunk és találgattuk, mi lesz most velünk? Minden külső jel arra vallott, az egész helyzet azt mutatta legvalószínűbbnek, hogy hamaro­san és menthetetlenül végünk lesz Suttogó be­szélgetésben kezdtünk tehát leszámolni azzal a ténnyel, hogy percek, félóra vagy fél nap múl­va odakerülünk közvetlenül az élő Isten ítélő­széke elé. Merre dönti majd el a sorsunkat: jobb­ra vagy balra, üdvösségre vagy kárhozatra?! És megállapodtunk abban, de föltétlen bizonyos­sággal, hogy Isten igenis az üdvösség kapuját fogja kinyitni előttünk. Nem azért, mert meg­érdemeltük, sőt: éppen az ellenkezőjét tehet­né, ha a mi érdemeinkre lenne tekintettel. Na­gyon is tisztán láttuk súlyos bűneinket, mulasz­tásainkat, amiket most már, még ha akarnánk se tudnánk jóvátenni, pótolni - rengeteg adós­sággal és hiánnyal fogunk odakerülni Isten elé. Soha nem éreztük át olyan elevenen, mint ak­kor, mennyire kárhozatra méltók vagyunk, de hiszen éppen azért halt meg Jézus, éppen erre vo­natkozik a kegyelem, éppen ezeket a bűnein­ket és mulasztásainkat bocsátotta meg Isten a Krisztus véréért, éppen az örökre jóvátehetet­len adósságunkat fizette Ö ki halálával: hogy ne volna hát bizonyos az üdvösségünk! A meg­feszített és feltámadott Krisztusban való hit olyan boldog üdvbizonyossággal töltött el, hogy attól kezdve szinte fölényes nyugalommal vár­tuk: ám történjék velünk, aminek történnie kell, egy a szükséges dolog, s ez az egy: az üdvösség, bizonyos!

Te eljutottál-e már a bizonyosságra? Ha nem, miért nem? Mikor akarsz bizonyosságra jutni üd­vösséged felől? Tudod-e már hol töltöd az örök­kévalóságot? Döntsd el hamar, hiszen gondold meg: a tulajdonképpeni élet a számunkra még csak ezután, a földi lét után következik! De ugye, neked se mindegy az, hol élsz tovább: az üdvö­zült örök életben-e vagy a kárhozatban? Isten a te üdvösséged érdekében is mindent megtett már, amikor Krisztust, a te Megváltódat, halálra adta és feltámasztotta a halálból. Az már rajtad áll, hogy alázatos hálával elfogadod-e a halálból való megváltás boldog bizonyosságát!

Egyik barátommal történt az ostrom alatt, hogy el akarták vinni a pincéből ágyút tolni vagy sáncot ásni. Kicsi gyermekei nagy sírással ka­paszkodtak bele édesapjukba. A szívet tépő je­lenet hatása alatt egy fiatalember, aki velük egy pincében húzta meg magát addig, előlépett, fél­retolta az édesapát, mondván: "Nézd, neked
családod van, nekem senkim nincsen, te ma­radj, majd én elmegyek helyetted." Elment. Nem is jött vissza többet. Pár nap múlva, ami­kor barátom vízért ment, a fiatalembert holtan találta egy árok szélén. Aknaszilánk ölte meg a sánc ásása közben. Barátomat iszonyúan meg­rendítette az eset: íme, ennek az embernek kö­szönheti az életben maradását! A mai napig se tud szabadulni az emlékétől, folyton azon só­hajtozik, hagy csak valahogyan meghálálhat­ná néki vagy hozzátartozóinak, ha vannak, amit érte tett! Ugye, megrendítő lehet az, amikor va­laki megtudja, hogy valaki más meghalt helyet­te! Pedig ez történt veled is! Gondold el, ha most az Úr Isten számadásra vonna téged, rád mu­tatna s azt mondaná: "Gyere, számoljunk!" Ret­tenetes lenne, mert semmivel sem tudnál az Ő igazsága szerint elszámolni Néki. És tudod, mi történt? Valaki elédbe állt, szelíden félretolt, mondván: "Te maradj, majd én megyek!" És ment! És ott is maradt! Meghalt!!  Vállalta he­lyetted a te bűneid büntetését! Tudomásul vet­ted ezt már könnyekig megrendülő hálával, hogy azért élhetsz te Istennel megbékülve to­vább a földön és az örökkévalóságban?! Térden állva megköszönted már néki, amit érted tett? Tudod, ugye, ki volt az, aki éretted meghalt? Jézus Krisztus. Ezért Megváltód Ő neked. Ez a megváltás! De nemcsak meghalt, hanem fel is támadott, és most élő valóságában áll eléd és emlékeztet: "Én voltam az, aki azt mondtam, te maradj, majd én megyek. Nincs hozzám sem­mi mondanivalód?" Ha most térdre borulva Előtte, teljes szívvel-lélekkel így tudsz válaszol­ni Néki: "Köszönöm, Uram, amit értem tettél! Teljességgel le vagyok kötelezve Irántad! Tiéd vagyok testestől-lelkestől. Hiszek Benned és kö­vetlek Téged!" - akkor máris átmentél a halál­ból az életre, és akkor üdvösséged teljes bizo­nyosságával ujjonghat fel benned szép húsvéti:  

"Nincs már szívem félelmére nézni sírom fenekére, Mert látom Jézus példájából, mi lehet a holtak porából. Szűnjetek meg kétségeim, változzatok félelmeim Reménységgé s örömökké, mert nem: alszom el örökké!"

Miskolc, 1947. március 3.
* * *

Kivel töltöd az örökkévalóságot?

 

Az örökélet e fő kérdése: egyedül hitkérdés! Emberi oldalról a hit a kizárólagos feltétele az üdvösségnek, s Isten részéről pedig az ő kegyelme, irgalmas szeretete. De nem minden hit üdvözítő, csak a teljes Szentírás Istenébe vetett feltétlen bizalom vezet el az örök életre! Idei útmutató vezérigénkben ezt Jézus Urunk így mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem” (Jn 14,1)! S megígéri követőinek; a christianusoknak ezt: helyet készít nekik Isten országában, hogy örökre vele legyenek.  Az örökkévalóság ünnepén, ezért ez évben a szeretet apostola bizonyságtételei alapján tekintsük át a mindenható, Szentháromság örök Isten, örök életről adott legfontosabb kijelentéseit!

Reformátorunk szerint; a keresztyén ember számára nincs kedvesebb gondolat, mint hogy Istenben éljen. S ez az örökkévalóság lényege; amikor és ahol, Isten lesz minden, mindenben! Ám, aki az ő gyermeke, már most, hit által, részese ennek a szeretetközösségnek, mert az Úr Krisztus él benne!

Jézus is kijelentette, hogy aki hisz őbenne, annak életében elkezdődött az örökkévalóság. Isten parancsolata örök élet, s mert Jézus egylényegű az Atyával, azt hirdeti, amit Atyja mondott neki.

De hogyan kezdődik el bennünk az örökkévaló élet? Az ige és a Lélek által történő újjászületést a mindenható Isten végzi el mindazokban, kik hittel befogadták az ő cselekvést, történést, létezést munkáló örök igéjét, s aranyevangéliumát a maguk számára érvényesnek tekintik! S az élő krisztushit következménye; Isten halálos ítéletének elkerülése a nagy fehér trón előtt; mivel az élet könyvében már szerepelnek a Bárány vérén megváltottak nevei.

A minden téren és időn túl létező örökkévalóságot emberi képességeinkkel elképzelni sem tudjuk, ezért elégedjünk meg azzal, amit Isten jónak látott kijelenteni erről a Szentírásban! Ha őt a mi teremtő és gondviselő Atyánknak valljuk, akkor el tudjuk fogadni, hogy amit emberi szem nem látott, fül nem hallott, szív nem sejtett; azt készítette el az Úristen az őt szeretőknek. Minden emberi értelmet felülmúló, kegyelmes szeretete erősítésül e földön: élő vizet, mennyei táplálékot ad és megvilágosítja számunkra az Írásokat, amelyek Jézusról tesznek bizonyságot. S aki eszi az Úr testét és issza az ő vérét, örökké élni fog általa.

S bátorításul, örök jelen időben fogalmazza meg János evangéliumában, hét képben és hét általános kijelentésben Jézus: Én vagyok! Így nem lehet semmi kétségünk, aki a Fiúban hisz, az, az Atyában hisz, aki Mózesnek így nyilatkoztatta ki önmagát: Vagyok, aki vagyok. (Luther bibliafordításában: „Ich werde sein, der ich sein werde.” – „Én leszek, aki leszek.”)

Az örök Vagyok – aki számára nincs idő, sem tér, s országa az örök jelen, mindenütt jelenlévő birodalma –, hatalmat adott Fiának, hogy örök életet ajándékozzon mindazoknak, akik ismerik őt, azaz benső közösségük van vele. Ám csak a belé vetett hit által juthatunk élő kapcsolatba megváltó Urunkkal, aki egyedüli út az Atyához.

És a szemtanú evangélista, nem is mondhat többet és nem tehet teljesebb bizonyságtételt; minthogy hirdeti nekünk a Jézusban megjelent örök életet. S aki hit által már őbenne él, annak számára megdönthetetlen bizonyossággá lett a szeretet apostolának e tanúságtétele: az örökkön-örökké élő Úr Jézus Krisztus az igaz Isten és az örök élet! Ő örök szeretettel szeret téged is, és azt szeretné, hogy vele töltsd az örökkévalóságot!

Garai András           

 Nyíregyháza, 2010. 11. 08.

* * *

Gyakorikérdések.hu  – Amit máshol nem mertél… itt megkérdezheted!

Szeretnél a halál után „élni”?

 

A világhálón böngészve találtam erre a címre és erre a kérdésre. A sokféle válasz közül most szó szerint idézek egy tucatnyit; minden megjegyzés nélkül. A kedves olvasó is megfogalmazhatja a saját feleletét; de azt közvetlenül az Élet Urának mondja el – s nem csak az örökkévalóság ünnepén!

A kérdést feltevő álláspontja: Mennybe jutni? Esetleg újjászületni? Lehet, hogy kivétel vagyok, de én halál után nem akarok menni sehova. Én nyugalmat akarok, álom nélkül aludni örökre. Se feltámadni, semmit! – S a válaszolók sokszínű véleményét tükrözi az alábbi válogatás, 2012. őszén, a virtuális Magyarországon, ami lehet kórkép és korkép is…

* Nekem tökmindegy, ha ezt az életemet, a mostani tudatommal nem folytathatom... Ha valahova máshova kerülnék, de én én maradnék, vagyis ugyanolyan, mint most, az jó lenne. De amúgy nem vagyok vallásos, ilyesmiben hogy menny és stb. nem hiszek.

* Sokan a pokolba jutunk és ez jó, mivel ott sokkal több az ismerős. :))

* Én a mennybe szeretnék jutni. Hívő keresztény vagyok, ezért hiszem, hogy ez így is lesz. Ennek megvan az az előnye is, amit az egyik válaszoló írt: Ott én én maradok, a saját tudatommal, a saját szellememmel és lelkemmel. Nem veszítek el semmit.

* Mennybe jutni? Nem hiszem, hogy szeretnék. Bár kinek mi jut róla eszébe, nincs erőm részletezni, de nem valami ellenségesség miatt. Újjászületni jó lenne, ha normális családba kerülnék, ahol foglalkoznak velem, az alkohol alig ismert fogalom lenne és segítenének a pályaválasztásban, már gyerekkorom óta, felfedezzék, mi érdekel, ne az legyen velem, mint most. (Nem találom magam, pedig 22 vagyok lassan, és ez nem mehetne így tovább...)

* Személyesen megismertem a Megváltómat, vele akarok lenni örökké. Szeretete átjár, és ez az enyém örökké. Mindenkit erre hív.

* A halál után valóban nincs semmi, ugyanis az a nemlét állapota, még a Biblia szerint is. Hogy az ún. "kereszténység" miért tanít mást, az egy hosszú történet. Mindenesetre a Biblia szerint is van remény újra élni, de az feltámadás által lehetséges.

* Ez nem szeretnék, vagy nem szeretnék kérdése, ugyanis Isten örök, és az embert a saját képére teremtette. Ezért minden ember örökké fog élni a feltámadás után. Csak az nem mindegy, hogy az öröklétet kínok között a pokolban, vagy boldogan a mennyben fogjuk tölteni.

* Szeretnék sokáig élni, szívesen eltöltenék néhány száz, vagy ezer évet a földön, de örökké nem. Se a halál előtt (helyett), se az után.

* Az első századok keresztényei számára még evidens volt, hogy Isten tervében nekik, személyesen is van szerepük és széltében-hosszában terjesztették az igét. Érdekes, ugyanez a munka ma, mekkora intoleranciával szembesül! Azaz nem is olyan "érdekes" annak, aki olvassa a Bibliát, hiszen akkor sem volt népszerű, sőt!

* Én abban hiszek, amit Jézus mondott, mégpedig azért, mert abban is hiszek, hogy egyedül ő győzte le a halált, ebben pedig azért hiszek, mert ez vagy igaz, vagy kitaláció. De mivel az apostolok, és sokan mások rengeteget szenvedtek kollektíve ezért az állításért, ezért nem lehet kitaláció, mert az ember csak akkor adja fel az életét, ha van az oka mögött valós tapasztalat. És mivel kitaláció nem lehet valós tapasztalat, ezért arra utalnak a dolgok, hogy bizony a feltámadt Jézus alaposan felforgatta a világot néhány tanúja által. Szóval én neki hiszek, és ő azt mondta, hogy a halál után ítélet következik.

* Keresztény vagyok, de a mennyország gondolata sohasem izgatott túlságosan. Én úgy vagyok vele, vagy feltámaszt az Úr örök életre, vagy nem. Vagy hozzá kerül rögtön a lelkem vagy nem. Engem a halál előtti élet érdekel, mert most ez adatott nekünk, és itt kell megtanulnunk mindent az életről, itt szerezhetünk bölcsességet és hozhatunk döntéseket, mert itt létezik az idő, míg az örökkévalóságban nem. Most itt vagyok, és ennek örülök, holnap talán már máshol leszek és annak is fogok örülni, ha tudatában leszek. Minek a jövőre várni, ha az örökkévalóság itt és most van?

* Hány éves vagy? Úgy sejtem fiatal. Mert ha idős lennél, és igazán megérintett volna már a halál szele, akkor biztos nem vágynál a teljes elmúlásra. Nem biztos, hogy igazam van, de úgy érzem, nem nagyon fogod még fel, hogy az mit is jelent. Az oké, hogy lelki békére, örök békességre vágysz. Ezzel teljes mértékben osztozok veled. De a teljes elmúlás azt jelentené, hogy nem marad belőled még egy tudat sem, amely érzékelhetné, hogy békessége van. Nem lennél semmi. Se test, se lélek, se tudat, se semmi. Talán egy darabig emlék néhány ember életében, de az se sokáig. Minden, ami most vagy, vagy voltál, teljesen és 100%-osan elvesztené jelentőségét, értelmét, célját. Mintha sose lettél volna. Az egyenlet vége=0.
Szerintem, ha egyszer megéreznéd ezt, nem vágynál többé rá. A végtelen vonz mindnyájunkat.

Végül Jézus Krisztus „+1” kijelentése, válasza s kérdése is, ebben a „három az egy igében”:

* „Én vagyok a feltámadás és az élet,

* aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.

* Hiszed-e ezt?”  (Jn 11,25–26) – Forrás: http://www.gyakorikerdesek.hu/kultura-es-kozosseg__vallas__2172906-szeretnel-a-halal-utan-elni__oldal-1

Összeállította és válogatta: G. A.

2012. november.

* * *

Vissza