Joób Olivér életrajza és tudósítás a centenáriumi ünnepségrõl [2010.09.10 ]

Joób Olivér életrajza a nyíregyházi evangélikus nagytemplom kiállításán 2010. szeptember hónapban olvasható, de itt állandóan megtalálható...

 
 
 
 

 

 

 

********************************************************************************************* 

A Nyíregyházi Hírmondóban megjelenő tudósítás itt elvasható először...

  100 éve született Joób Olivér evangélikus lelkész

„Elég neked az én kegyelmem”

 Joób Olivér három évtizedes (1939–1969) nyíregyházi parókus lelkészi szolgálata máig elevenen él a gyülekezet szívében, és meleg szeretettel beszélnek Oli bácsiról, aki ünnepi és hétköznapi életüknek egyaránt részese volt, hiszen mindenkivel szót értett s szívügye volt az evangélizáció és a diakónia.

E centenáriumi ünnepségen reá emlékeztek: 2010. augusztus 29-én reggel, a népes gyülekezet s a családtagok jelenlétében az Északi temetőben az egyház s a város képviselői megkoszorúzták a fancsali Joób család sírját; ahol Laborczi Géza imádkozott és dr. Kovács László Attila felolvasta a 90. zsoltárt.

            A délelőtti nagytemplomi ünnepi istentisztelet liturgiájában is ők szolgáltak a kerület püspökével együtt, s az igehirdetést ifj. Joób Olivér, nyugalmazott zürichi lelkész végezte a címben idézett igevers (2Kor 12,9) alapján. Néhány mondatot szó szerint idézünk a prédikációból:

„Édesapám halálakor levéltárcájában egy igéslapot találtunk ezzel a bibliai verssel: »Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.« Ez az ismert ige egyre inkább édesapám élete és szolgálata bibliai feliratának tűnik. Igehirdetésemben sorra szeretném venni, hogy mit jelentett ez az ige Pál apostol számára, hogyan illik édesapám életére és szolgálatára és mit üzen általa Isten a mi számunkra. Pál apostol tudta és tapasztalta, hogy Isten az ő szenvedéseit felhasználta az evangélium terjesztésére. – Joób Olivér munkáját Isten megáldotta, különösen jelentősek voltak a gyülekezeten belüli és kívüli evangélizációs szolgálatai. Voltak azonban édesapám lelkészi munkájában olyan kísérő jelenségek, amelyeket Pál apostollal együtt fájó tövisszúrásnak érezhetett, és amelyek hitét próbálták, és munkájában erősen gátolták. Az első csoportba taroztak a közlekedéssel kapcsolatos gyötrelmek. A második csoportba sorolhatjuk az állami szervek, a hatóságok akadályozó ténykedését, durva intézkedéseit. A tövisszúrások harmadik fajtáját az egyházi felsőbbség részéről kapta. – Az egyetlen fontos és a mindenre elég kegyelem tartotta meg Joób Olivért alázatos, szenvedést vállaló szolgának és Krisztus kegyelmét hirdető és azt élő bizonyságtevőnek. Nagy vigasztalás volt Isten igéjének üzenete édesapám halála napján a 18. zsoltár 20. versében: »És kivitt engem tágas térre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem.« A bibliai Útmutató másik igéje aláhúzta az előbbit: »Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben.« (1Kor 15,43) – A sorba mi is beállhatunk. Erőtlenségünk cserépedényét Isten elé vihetjük, hogy töltse meg kegyelme kincsével, hogy ereje a mi életünkben is célt érjen és így országa terjedjen, neve dicsőíttessék. Ámen.”

Az istentisztelet végén dr. Fabiny Tamás püspök megnyitotta a centenáriumi kiállítást a templom északi hajójában, ahol hat tárlóban kerültek elhelyezésre – a család és a gyülekezeti tagok jóvoltából – Joób Olivér életének és munkásságának eddig nyilvánosságra nem hozott eredeti szöveges és képi dokumentumai. S beszédében a püspök a maga és az evangélikus egyház nevében megkövette a családot, az édesapjukat ért alaptalan sérelmek miatt. Valamennyiünkre, egész egyházunkra érvényes a Joób Olivér életét összegző ige: „Elég neked az én kegyelmem”! 

A Joób Olivér nevét viselő Szeretetintézményben; Benkő bokorban elfogyasztott közös ebéd után, az intézmény falán, a püspök felavatta a lelkész arcképét ábrázoló domborművet; Kiss Melinda, kolozsvári keramikus művész alkotását, amelyen ez olvasható:

„Joób Olivér 1910–1969. evangélikus lelkész. Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Jn 12,26 Születésének 100. évfordulóján hálás szeretettel állította: Magyarországi Evangélikus Egyház, Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, Nyíregyháza-Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház.”

            Elhangzott Pecznyík Pál „Hála a száz éves pásztorért” c. alkalmi verse, valamint Túróczy Zoltán „Tanács” c. verse. Az emléktábla avatást követő köszöntések sorából két közérdekű bejelentést említünk meg itt (de az ünnepség teljes hanganyaga elérhető a tudósító honlapjáról: https://garainyh.hu Hangzó örömhírtár). Benczúr László, egyházkerületi felügyelő kimondta: Joób Olivér mártíromságot vállalt azzal, ahogy végezte szolgálatát és építette Isten egyházát, mert hite erős alapokon nyugodott. Csabai Lászlóné, a megyei jogú város polgármestere pedig bejelentette, hogy az integrált városfejlesztés részeként megújítják a Luther teret is, rendbe teszik a nagytemplom környezetét és a tér egy Luther szobrot is kap!

            Az emléktábla megkoszorúzása után a Joób Olivér életéről szóló „Tenger harcon át” című könyv bemutatását ifj. Zászkaliczky Pál végezte (kapható a lelkészi hivatalban). A kertvárosi gyülekezet is kiadott egy füzetet „Emlékeink Joób Olivér lelkészről” címmel és CD melléklettel, amit Laborczi Géza gyülekezeti lelkész ismertetett. Többen megosztották személyes emlékeiket a jelenlévőkkel. Az egész napos ünnepség a püspök imádságával és úti áldásával zárult.

Garai András

 

 

           

Vissza