Húsvét gyõzelmi ünnep: Jézusé a gyõzelem! [2010.03.25 ]

Jézusé a győzelem

Húsvét győzelmi ünnep...

Pedig Jézus ellenségei

mindent elkövettek, hogy abban

a küzdelemben, mely köztük és

Jézus között folyt, ne Jézusé

legyen a győzelem. Nem orgyilkossal tétetik el láb alól, hanem törvényszéki

tárgyaláson hoznak ellene halálos ítéletet, s a római hatalom képviselőjével

megerősíttetik az ítéletet. Győzelmüket lelkileg is ki akarják használni: a

szégyenteljes kivégzés módjával megvetetté akarják tenni Őt a közvélemény előtt.

Meggyőződnek arról, hogy igazán meghalt-e. Nemcsak úgy szemmel állapítja meg

valami halottkém, hogy beállt a halál, hanem dárdadöfés szúrja át oldalát… Hogy

még jobban bizonyosak legyenek győzelmük felől s azt semmiféle trükkel ne

lehessen kérdésessé tenni, hivatalos pecséttel lepecsételtetik sírját s fegyveres

őrséget állítanak a sír elé. Még a halott Jézustól is féltik győzelmüket.

A jelek mind azt mutatják, hogy Jézus ellenségei teljes győzelmet arattak.

Jézus meghalt, hívei megfélemlettek, szétrebbentek, munkája abbamaradt.

Tanítványai elhallgattak. Akik bátrabbak voltak, mint a tanítványok, az a pár

húsvéti asszony, azok sem a győzelmes Jézushoz mennek húsvét hajnalán, hanem a

halottnak akarják megadni azt a végtisztességet, amivel adós maradt a kegyelet a

nagypéntek-esti sietségben.

Mégis mindennek dacára ez a gyönyörűen felépített és mesterien biztosított

győzelem halomra dől húsvét hajnalán. A pecsét, melyhez senki sem mert volna

hozzányúlni, hiszen mögötte állt az egyház, a nemzet, a római birodalom

tekintélye, lepattan, mintha értéktelen semmiség lenne a sírt elzáró hatalmas kövön.

A hatalmas szikla, melyet izmos férfikarok alig bírtak nekitámasztani a sír

szájának, úgy hengeredik el, mint valami apró kavics. Az őrök, kik kemény

tekintettel s marokra szorított fegyverrel állanak posztjukon, ezek a félelmet nem

ismerő marcona alakok, félholtan rogynak össze s ijedten futnak el, pedig

ellenségtől ez életben talán még soha meg nem futamodtak. Minden halomra dől:

pecsét, kő, őrség, és Jézus újra kezdi munkáját. … Azt a parancsolatot küldi a

húsvéti asszonyoknak: „Menjetek el, mondjátok meg az Ő tanítványainak, hogy

előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok Őt…” Mint valami diadalmas vezér,

úgy fuvatja meg a sorakozót húsvét hajnalán. …

A húsvéti asszonyoknak ezt mondja az angyali követ: „A názáreti Jézust

keresitek, aki megfeszíttetett; feltámadott…” Mikor a győzelem örömhírét hirdeti, a

nagypénteki eseményekre utal tehát. Nyilvánvaló, hogy ez az utalás több, mint a

húsvét történeti előzményének egyszerű megemlítése. … Az angyali követ abban a

meggyőződésben van, hogy a húsvéti győzelem már nagypénteken elkezdődött a

kereszten. Amikor emberi vélemény szerint egészen legyőzetett, akkor győzött.

Amikor látszólag az Ördög diadalmaskodott felette s keresztülvitte pokoli terveit a

kereszten, akkor taposott Jézus a Sátán kígyófejére, amint azt Isten a bűnesetkor

megígérte. (I. Móz. 3,15.) Ott végezte el a váltságot. Nagypénteken az emberek

közül az egyik latron kívül senki sem látta a keresztben Krisztus győzelmét.

Elrejtett győzelem volt az.

Azonban nemcsak nagypéntek ilyen rejtett győzelem, hanem maga húsvét is.

A feltámadásnak tulajdonképpen nincsenek szemtanúi. El van rejtve maga az

esemény az emberi tekintetek elől. Hát az őrök? – kérdezed. Hiszen az őrök ott

álltak a sír mellett, hát ők nem voltak szem- és fültanúi a feltámadásnak? Máté 28

híradása szerint az őröket először egy nagy földindulás rázta meg s mikor ennek

következtében hatalmas robajjal ledőlt a Jézus sírját elzáró nagy szikla, riadt

szemmel odanézve valami nagy fényességet láttak, csodálatos, hófehérruhás, tüzes

tekintetű angyalt. Tőle való féltükben „megrettenének s olyanokká lőnek, mint a

holtak”. Mikor megszűnt a föld mozgása, magukhoz tértek és feltápászkodtak,

szétnéztek és nem láttak mást, csak az elhengerített követ és az üres sírt. Jézus volt

és nincs. Hogy mi lett vele, nem tudták, nem látták. A feltámadás eseményének

nincsenek szem- és fültanúi.

Hogy Jézus Krisztus tényleg győzött húsvétkor, az csak az időben és a

történelem folyamán bontakozik ki a világ előtt. Nagypéntektől húsvétig csak

három napot kellett várni ahhoz, hogy Jézus győzelme legalább pár ellensége előtt

nyilvánvalóvá legyen. Húsvét után már ötven napot kellett várni ahhoz, hogy a

Szent Lélek kitöltésekor egész Jeruzsálem előtt nyilvánvalóvá legyen, hogy Jézus

Krisztus nincs elintézve azzal, hogy keresztre feszítették, sőt azzal aratta

legnagyobb diadalmát, azzal lett azzá, amivé az Atya szánta, a világ Megváltójává.

Győzött, feltámadott, él.

A történelem folyamán többször is úsztak Jézus ellenségei nagypénteki

örömmámorban s készültek múzeumba tenni az egész keresztyénséget, azután

egyszerre csak felcsapott a Lélek tüze, jött egy-egy lelki ébredés s az embereknek

megint legfőbb kérdésévé vált Isten országa és az üdvösség.

Végső győzelme majd az utolsó napon lesz nyilvánvalóvá, mikor eljön

hatalommal és dicsőséggel s vele jön az Ő országa. …

Húsvét szent ünnepe megkérdezi tőled: hiszel-e a húsvét győzelmében?

Hiszel-e abban, hogy Jézus Krisztus legyőzhetetlen? Azt gondolod, hogy ez a

kérdés téged közelebbről nem érdekel, hogy ez csak afféle történeti ténykérdés?

Egyszer majd rádöbbensz arra, hogy ez a kérdés létkérdés számodra. …

Turóczy Zoltán

(Részletek a

(a teljes  körlevél a nyíregyházi evangélikus gyülekezet honlapján olvasható: http://nyiregyhaza.mindenkilapja.hu/  a III. körzet rovatban)

HÚSVÉTI EVANGÉLIUM 1957 c. kiadványban megjelent cikkből)
Vissza