Rendhagyó tanévnyitó a DEKK és a HÍRKAPU Olvasóinak is! [2007.09.01 ]

Rendhagyó új tanév- & élet nyitány a christianusok „Örökélet” szabadegyetemén;

ahol a napi-, tan-, vizit- és váltságdíj előre ki lett fizetve a beiratkozottak számára!

 

A lét kérdése – ez az igazi üdvösség-kérdés:

 

HOLT TÖLTÖD AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT?

 

„Lenni, vagy nem lenni” – nem ez itt a kérdés, hanem ez: hol lenni örökké? Isten iskolájában, ebben a most induló tanévben is az első és legfontosabb „tantárgy” és fogalom, amit meg kell ismernünk, sőt el kell fogadnunk:

 

Isten csodálatos, nagy szeretete

(János 3,16) *

 

Mint jóakaratú barátod kérlek: Vedd Jézust komolyan. Ő szenvedett és meghalt érted. Üldözték, elfogták, vallatták, kínozták. Annyira összeverték, hogy nehéz fakeresztjét már nem bírta vinni, összeroskadt alatta. Majd kezébe, lábába nagy szegeket vertek, oldalába dárdát döftek, fejére tövisből font koronát helyeztek Méreggel kevert ecettel is kínálták, s ellenségei még a keresztfán is csúfolták. Szenvedéseit még a Nap sem bírta nézni. Mindezt énérettem és teéretted tette!

            Ő hordozta bűneinket, s a bűnök felhője még Atyjának szerető arcát is elzárta előle. Mindenki elfordult tőle, tanítványai is szétfutottak mellőle. Egyedül az Ő anyja és néhány más asszony maradt a kereszt alatt az utolsó pillanatokban. Ők is csak távol álltak, tehetetlenül. Mindezt a sok szenvedést értünk tűrte el. Elfogadtad-e megváltódnak Őt? Ha nem, szégyenkezve kellene ezeket a sorokat olvasnod. Nem tudod, hogy te is bűnös vagy, akit az isteni igazság örökkévaló kárhozatra ítél, ha Krisztustól függetlenül élsz? Másodszor, kérlek, hogy borulj térdre és kérjed Istent, hogy mentsen meg téged az Ő Fia által az örök életre, a harag elől. Mit tennél, ha Jézus öt percen belül eljönne? Vigyázz, ez bármelyik pillanatban megtörténhet! Hol töltenéd akkor az örökkévalóságot?

            A Lukács evangélium 16,19-31 verseiben egy gazdag embernek és Lázárnak a történetét mondja el az Úr Jézus. A gazdag bíborba és bársonyba öltözött, és mindennap fejedelmi lakomákat csapott, míg Lázárnak a morzsákból is alig jutott. A koldus meghalt, és az angyaloktól Ábrahám kebelébe: azaz, a nyugalom helyére vitetett. A gazdag is meghalt, de róla csak annyit mond a feljegyzés, hogy eltemették, és a pokolban nyitotta fel szemét, rettenetes kínok között. A távolban látva Lázárt, így könyörgött: „Atyám Ábrahám, bocsásd el Lázárt, hogy mártsa ujját a vízbe, mert igen gyötrettetem e lángokban”. De Ábrahám így szólt: „Fiam, emlékezzél meg, hogy te elvetted javaidat a földön, míg Lázár szenvedett. Ezért most ő vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel”. A gazdag akkor rokonaira gondolt, s kérte Ábrahámot, hogy küldjenek a halottak közül valakit, hogy azokat megtérésre intse, nehogy ők is a gyötrelem helyére jussanak. De a válasz ismét csak az volt, hogy „van Mózesük és prófétájuk, hallgassák azokat”. Hallgatsz-e Isten Igéjének a tanítására? Vagy azt mondod, hogy: „Ah, nem jött még onnan vissza senki!” Nem jött vissza senki, mert onnan már nem lehet visszajönnie senkinek. Még Lázárt sem engedték vissza, hogy a gazdag rokonait figyelmeztesse, intse a megtérésre. A megtérésnek még ebben az életben kell megtörténnie.

            Isten felelősségre fog vonni azért, amit az Ő Fiával teszel ebben az életben. Gondolj a vérre, amely érted folyt a Golgotán, a tiszta, szent áldozati Bárányból, Krisztusból. Mi módon menekülsz meg, ha ily nagy üdvösséggel nem törődsz?

            Vagy talán azt mondod, hogy te túl nagy bűnös vagy ahhoz, hogy téged Isten megmentsen? Ez lehetetlen. Jézus Krisztus megmentheti a legnagyobb bűnöst is. Megmentette a bűnös nőt, megmentette Pétert, és megmenthet téged is.

            Egyszer csak arra fogsz ébredni, hogy az üdvözültek már az Úrnál vannak és te elkéstél a megtéréssel. Akkor azt fogod mondani, hogyha még egyetlenegy alkalmad volna, megtérnél. Kedves lélek, neked ezer meg ezer alkalmad volt az életben a megtérésre, de akkor könnyelműen eldobtad magadtól az üdvösséget, a krisztusi kegyelmet. Milyen jogon követelnéd Istentől vissza azt, amit eddig semmire sem becsültél?

            Ne feledd, Jézus Krisztus megfizette az üdvösséged árát a Golgotán. Csak fogadd el Őt hitben, alázatban. „Aki hisz a Fiúban, örök élete van annak, aki pedig nem hisz a Fiúnak, nem látja az életet, hanem az Istennek haragja marad rajta” (János 3,36).

            A következő három lépés megmutatja, miként fogadhatod el Krisztust. Először: fel kell ismerned bűnös voltodat, és azt, hogy téged csak a Krisztus vére menthet meg. Ezt nem csak értelmeddel, hanem teljes szíveddel el kell ismerned. Másodszor: el kell hinned, hogy a golgotai szenvedés és halál érted történt. Harmadszor: mondd el ezt Istennek imában. Azután őszinte szívvel tégy fogadást, hogy e perctől kezdve az Úr Jézust elfogadod személyes Megváltódnak. Amikor ezt szívből megtetted, abban a pillanatban Isten gyermekévé fogad téged. Térj meg még ma, amíg időd van rá!

            Az Úr segítsen meg téged, hogy ezt megtehesd, ha eddig nem tetted meg. Valld meg Krisztust az emberek előtt, hogy Ő is megvallhasson téged az Ő Atyja és az angyalok előtt (Máté 10,32-33).

            Ne aggódj semmi felől! Emlékezz meg Pál szavairól: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban”  (Filippi 4,19).

            Az Úr Jézus csodálatos kegyelme által lépj rá erre az útra még ma, és indulj, haladj rajta előre, amíg találkozni fogsz azzal, aki örök életet ígér a benne hívőknek. Tedd meg ezt a lépést még ma!

 

Füle Lajos verse/éneke:

SIESSETEK, HAMAR LEJÁR

 

Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár!

Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt!

Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt!

 

Ha késlekedsz, mi lesz veled? Hogy mented meg a lelkedet?

Bezárul a kegyelmi út, lelked örök halálba jut.

Bezárul a kegyelmi út, lelked örök halálba jut.

 

Elszáll a perc, az életed, ma még ha jössz, elérheted.

Ne késs tovább, ne várj tovább, ma kérd Atyád bocsánatát.

Ne késs tovább, ne várj tovább, ma kérd Atyád bocsánatát.

 

Forrás: EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) Énekeskönyv, 348. éneke

 

Függelék:

Luther ma is válaszol

HOGYAN LESZ ÖRÖK ÉLETEM?

"Aki hisz a Fiúban, örök élete van” (Jn 3,36)

Ezt az igét akár százezer évig prédikálhatnánk s örökétig bányászhatnánk, mégsem tudnánk róla eleget beszélni. Mert itt Krisztus egyenesen örök életet ígér annak, aki hisz. Még hozzá nem is azt mondja, hogy aki bennem hisz, örök élete lesz, hanem azt, hogy mihelyt hiszel bennem, legott örök életed van. Tehát nem eljövendő, hanem jelenvaló ajándékról beszél: Ha hinni tudsz bennem, tied az üdvösség s máris ajándékba kaptad az örök életet.

Az örök élet előre az enyém. Ha meg nem kapom itt e földön, odaát már soha többé nem jutok hozzá. Itt, e földön kell elnyernem és megkapnom. De hogyan kapom meg? A kezdet Istené: Uraddá válik, igéjét adja, ajka élő, hallható beszédét s szívet is hozzá, hogy az igét hittel befogadd. Íme, így kezdődik. Az ige pedig, amit hittel meghallottál, nem máshova, hanem a Krisztushoz vezet téged. Tovább nem jutsz. Benne kell hinned, rajta csüngnöd, akkor Ő megvált testi-lelki haláltól s már tiéd is az örök élet.

 

(Az idézet a „Jer, örvendjünk keresztyének!” c. könyv 187. oldalán található.)

Válogatta: G. A.

* = Forrás: EVANGÉLIUMI KIADÓ ÉS IRATMISSZIÓ egyik traktátusa, amely a Kiadó előzetes engedélyével került fel az internetre.

 

 

                                 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az
                                
Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió

                                 http://www.evangeliumikiado.hu

                                 1066 Budapest, Ó utca 16.
                                 Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197

                                                                    E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu

 

További linkek a téma után érdeklődők számára:

* http://www.csendespercek.hu/ Gondolatok – Adámi László: Hol töltöd az örökkévalóságot?

   http://gportal.hu/gindex.php?pg=4213785&nid=3479554

* http://utitars.de/  2006/1. szám, 2. oldal – Kivel töltöd az örökkévalóságot?

   http://church.lutheran.hu/utitars/utitars/uti-06-1.htm#2oldal

* http://utitars.de/  2006/6. szám, 2. oldal – A győztesek örök öröksége

   http://church.lutheran.hu/utitars/utitars/uti-06-6.htm#2oldal

* http://www.evelet.hu 2003/47. szám, a hét témája: Elkezdődött! Örök élet

   http://www.lutheran.hu/z/ujsagok/evelet/archivum/2003/47/74

* https://garainyh.hu Pecznyík Pál verse: Hol töltöd az örökkévalóságot

   https://garainyh.hu/garainyh/4/4-3.html

 

BÚTÉK! – Boldog Új Tanulmányi Évet Kívánok!

 

Hittestvéri üdvözlettel: András https://garainyh.hu

 

       

Vissza